วิธีการชอเปิด รายวิชาในหลักสูตร Course Request

วิธีการชอเปิด รายวิชาในหลักสูตร Course Request

- 1. วิชากรุณา เปิดเพียงครั้งเดียว 

- 2. วิชาที่ อจ.ขอจะปรากฏ เมื่อ admin หรือ  director  อนุมัติ วิชา

- 3. User อจ.ที่ขอเปิดจะเป็น อจ.ผู้สอนโดย ปริยาย