คู่มือและเอกสารการใช้งาน

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของAdmin User
ห้วงเรียน 22 มิ.ย. - 5 ก.ค.59
โดย Admin User - Monday, 27 June 2016, 10:34AM
 
รูปภาพของAdmin User
วิชา ที่เรียนในห้วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 59
โดย Admin User - Wednesday, 15 June 2016, 12:24PM
 
รูปภาพของพ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศด่วน
โดย พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 9 June 2016, 2:12PM
 

แจ้งเตือน 

1. เนื่องจากมีผู้ไม่เข้าสอบตามเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ที่ขาดสอบ  ถึงแม้จะมีการสอบชดเชยก็ตาม 

แต่จะส่งผล ต่อเกรด ที่ได้รับด้วย

2. การเข้าเรียน จะเปิดตามตารางสอน (ยกเว้นกรณีบางวิชาเปิดช้ากว่า จะมีการเพิ่มเวลาให้)

ดังนั้นควรเข้าเรียนและเข้าสอบ ตั้งแต่วันแรกๆ ที่ทำได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดเรียน...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(65 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
วิชา เรียน ห้วง 8 - 14 มิ.ย. 59
โดย Admin User - Wednesday, 8 June 2016, 1:48PM
 
รูปภาพของAdmin User
วิชาห้วงเรียน วันที่ 1 - 7 มิ.ย. 59
โดย Admin User - Wednesday, 1 June 2016, 3:36PM
 

1 มิ.ย. - 7 มิ.ย.59 - 

---------------------
1. การสงกําลังและซอมบํารุงสาย ส. 10 3 - พ.ท.พูลศักดิ์ กลิ่นโสภณ -
2. องคแทนการสื่อสาร 8 2 - พ.ท.ประสานฯ/พ.ท.สงาฯ -
3. หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี 8 2 - พ.ท.ประสานฯ/พ.ท.สงาฯ -
4. คอมพิวเตอรและสื่อสารขอมูล 20 3 - ร.ท.จรณินทรฯ/ร.ต.ธรรมภณฯ

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(71 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
วิชาเรียนในห้วง 25 - 31 พ.ค.29
โดย Admin User - Wednesday, 1 June 2016, 11:56AM
 

 - อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 10 3 - พ.ท.สุทธิสาร แกวเกตุ 

 - ภาษาอังกฤษทางทหาร 14 4 - สอบได้ถึงวันที่ 3 มิ.ย. พ.ต.หญิง อโณทัย สินธุวงศานนท 

 - การส่งกําลังและซ่อมบํารุงสาย ส. 10 3 สอบได้ถึงวันที่ 7 มิ.ย.- พ.ท.พูลศักดิ์ กลิ่นโสภณ

  
รูปภาพของพ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศผู้ไม่เข้าเรียนและเข้าสอบ ในสัปดาห์ที่3
โดย พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Wednesday, 25 May 2016, 3:48PM
 

วิชาการจัดกองทัพบก ไม่เข้าเรียน ร.ท.พิมล ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.คนกริช และร.ท.กฤตวัฒน์

วิชาการปฏิบัติการร่วมผสม  ไม่เข้าเรียน -  ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.วุฒิชัย และร.ท.กฤตวัฒน์

วิชาการจัดการฝึก ไม่เข้าเรียน ร.ท.พิมล ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.คนกริช และร.ท.กฤตวั...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(106 คำ)
 
รูปภาพของพ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศรายชื่อผู้ไม่เข้าเรียนและเข้าสอบ ในสัปดาห์ที่1และ2
โดย พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 19 May 2016, 3:32PM
 
วิชาทหารราบ  เรียนและสอบครบ

วิชาทหารม้าและทหารช่าง  ร.ท.กฤตวัฒน์ สุพรรณนพ

วิชาทหารปืนใหญ่และทหารแพทย์  เรียนและสอบครบ

วิชาทหารขนส่งและพลาธิการ  ไม่เข้าสอบ ร.ท.สงกรานต์ มังกรทอง

 
รูปภาพของพ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศแจ้งให้ทราบ
โดย พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 19 May 2016, 12:45PM
 

ตารางสอนและสอบ

18-24 พ.ค.59 เรียน 3 วิชา คือ 

     1.อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
     2.การภาพวิดีโอและระบบเสียง  
     3.กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทบ.

2-10 พ.ค.59 เรียน 3 วิชา คือ  ทหารราบ ทหารม้า และทหารช่าง

4-15 พ.ค.59 เรียน 4 วิชา คือ  ทหารปืนใหญ่ ทหารแพทย์ ทหารขนส่ง และทหารพลาธิการ
11-20 พ.ค...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(96 คำ)
 
รูปภาพของAdmin User
วิชาเรียน ห้วงวันที่ 18-24 พ.ค. 59
โดย Admin User - Wednesday, 18 May 2016, 1:07PM