Skip ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ..
แจ้ง เนื้อหาบทเรี่ยนและแบบทดสอบเพิ่มเติม..
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ.. - เสาร์, 12 กรกฎาคม 2014, 4:42AM
 

ให้ นักเรียน เข้ามาติดตามข่าวสารในเรื่องของการ เพิ่มเติมเนื้อหาในบทเรียน และแบบทดสอบ ด้วยนะครับ.. ขอบคุณครับ

 
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ..
แจ้งการเพิ่มเติมเนื้อหาบทเรียน งานที่ต้องส่งอาจารย์ วิชา ภาษาอังกฤษ
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ.. - เสาร์, 12 กรกฎาคม 2014, 4:42AM
 

แจ้งนักเรียนในหลักสูตร ชั้นนายร้อยผ่านสื่อ นะครับ วิชาภาษาอังกฤษมีการเพิ่มเติมเนื้อหา และในเนื้อหามีงานที่ต้องทำส่งอาจารย์ในวันที่ต้องมาเรียนที่ รร.ส.สส. นะครับ

 
รูปภาพของAdministrator ผู้ดูแลระบบ..
วิชาที่เรียนห้วงเดือน ก.ค.57(16 วิชา)
โดย Administrator ผู้ดูแลระบบ.. - จันทร์, 7 กรกฎาคม 2014, 11:02AM
 

วิชาที่เปิดเรียนห้วงเดือน ก.ค.57

1

33315 วิชา เหล่าทหารแพทย์(4-4-0) (*)

ข้อสอบ

2

33316 วิชา เหล่าทหารขนส่ง(4-4-0) (*)

ข้อสอบ

3

33317 วิชา เหล่าทหารพลาธิการ(4-4-0) (*)

ข้อสอบ

4

322.05 วิชา หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี(8-8-0) (*)

 

5

322.06 วิชา การปฏิบัติงานของพัน ส.พล.ทางยุทธวิธี(6-4-2) (*)

 

6

322.07 วิชา การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล(8-8-0) (*)

 

7

322.08 วิชา การภาพวีดิโอและระบบเสียง(5-3-2) (*)

 

8

333.02 วิชา การรักษาความปลอดภัย(7-7-0)(*)

ข้อสอบ

9

333.05 วิชา ภาษาอังกฤษ(14-10-4) (*)

 

10

333.08 วิชา เครื่องคำนวณเบื้องต้น(20-15-5) (*)

 ข้อสอบ

11

333.10 วิชา ประวัติศาสตร์ (2-2-0) (*)

 

12

333.11 วิชา สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติและการประสานงานฯ (4-4-0)

 

13

333.17 วิชา การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ(7-7-0)

 

14

333.18 วิชา การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ (4-4-0) (*)

 

15

333.19 วิชา การต่อต้านการก่อการร้าย (4-4-0)

 

16

333.23 วิชา ระเบียบงานสารบรรณ (8-8-0)(*)

ข้อสอบ

 

 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด

Collapse all
Expand all

Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่


Skip ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

Skip Online users

Online users

(last 5 minutes)
ไม่มี
Skip รร.ส.สส.Site Counter

รร.ส.สส.Site Counter

จำนวน
Free Hit Counter
ครั้ง