คู่มือและเอกสารการใช้งาน

ข่าวและประกาศ

Picture of Admin User
ห้วงเรียน 22 มิ.ย. - 5 ก.ค.59
by Admin User - Monday, 27 June 2016, 10:34 AM
 
Picture of Admin User
วิชา ที่เรียนในห้วงวันที่ 15 - 21 มิ.ย. 59
by Admin User - Wednesday, 15 June 2016, 12:24 PM
 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศด่วน
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 9 June 2016, 2:12 PM
 

แจ้งเตือน 

1. เนื่องจากมีผู้ไม่เข้าสอบตามเวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้ที่ขาดสอบ  ถึงแม้จะมีการสอบชดเชยก็ตาม 

แต่จะส่งผล ต่อเกรด ที่ได้รับด้วย

2. การเข้าเรียน จะเปิดตามตารางสอน (ยกเว้นกรณีบางวิชาเปิดช้ากว่า จะมีการเพิ่มเวลาให้)

ดังนั้นควรเข้าเรียนและเข้าสอบ ตั้งแต่วันแรกๆ ที่ทำได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขาดเรียน...

Read the rest of this topic
(65 words)
 
Picture of Admin User
วิชา เรียน ห้วง 8 - 14 มิ.ย. 59
by Admin User - Wednesday, 8 June 2016, 1:48 PM
 

วิชา เรียน ห้วง 8 - 14 มิ.ย. 59
---------------------------------

1. 010215 คอมพิวเตอร์และสื่อสารข้อมูล   (งานมอบ/ทำรายงาน รายบุคคล-ห้วงที่ 2)
2. 010207 การปฏิบัติงาน พัน ส.พล.ทางยุทธวิธี
3. 010208 การสื่อสารทางยุทธวิธีระดับกองพล

4. 0204 การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ  (งานมอบ/ทำรายงาน รายบุคคล)

Read the rest of this topic
(57 words)
 
Picture of Admin User
วิชาห้วงเรียน วันที่ 1 - 7 มิ.ย. 59
by Admin User - Wednesday, 1 June 2016, 3:36 PM
 

1 มิ.ย. - 7 มิ.ย.59 - 

---------------------
1. การสงกําลังและซอมบํารุงสาย ส. 10 3 - พ.ท.พูลศักดิ์ กลิ่นโสภณ -
2. องคแทนการสื่อสาร 8 2 - พ.ท.ประสานฯ/พ.ท.สงาฯ -
3. หลักนิยมการสื่อสารทางยุทธวิธี 8 2 - พ.ท.ประสานฯ/พ.ท.สงาฯ -
4. คอมพิวเตอรและสื่อสารขอมูล 20 3 - ร.ท.จรณินทรฯ/ร.ต.ธรรมภณฯ

Read the rest of this topic
(71 words)
 
Picture of Admin User
วิชาเรียนในห้วง 25 - 31 พ.ค.29
by Admin User - Wednesday, 1 June 2016, 11:56 AM
 

 - อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 10 3 - พ.ท.สุทธิสาร แกวเกตุ 

 - ภาษาอังกฤษทางทหาร 14 4 - สอบได้ถึงวันที่ 3 มิ.ย. พ.ต.หญิง อโณทัย สินธุวงศานนท 

 - การส่งกําลังและซ่อมบํารุงสาย ส. 10 3 สอบได้ถึงวันที่ 7 มิ.ย.- พ.ท.พูลศักดิ์ กลิ่นโสภณ

  
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศผู้ไม่เข้าเรียนและเข้าสอบ ในสัปดาห์ที่3
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Wednesday, 25 May 2016, 3:48 PM
 

วิชาการจัดกองทัพบก ไม่เข้าเรียน ร.ท.พิมล ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.คนกริช และร.ท.กฤตวัฒน์

วิชาการปฏิบัติการร่วมผสม  ไม่เข้าเรียน -  ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.วุฒิชัย และร.ท.กฤตวัฒน์

วิชาการจัดการฝึก ไม่เข้าเรียน ร.ท.พิมล ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.คนกริช และร.ท.กฤตวั...

Read the rest of this topic
(106 words)
 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศรายชื่อผู้ไม่เข้าเรียนและเข้าสอบ ในสัปดาห์ที่1และ2
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 19 May 2016, 3:32 PM
 
วิชาทหารราบ  เรียนและสอบครบ

วิชาทหารม้าและทหารช่าง  ร.ท.กฤตวัฒน์ สุพรรณนพ

วิชาทหารปืนใหญ่และทหารแพทย์  เรียนและสอบครบ

วิชาทหารขนส่งและพลาธิการ  ไม่เข้าสอบ ร.ท.สงกรานต์ มังกรทอง

 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศแจ้งให้ทราบ
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 19 May 2016, 12:45 PM
 

ตารางสอนและสอบ

18-24 พ.ค.59 เรียน 3 วิชา คือ 

     1.อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
     2.การภาพวิดีโอและระบบเสียง  
     3.กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทบ.

2-10 พ.ค.59 เรียน 3 วิชา คือ  ทหารราบ ทหารม้า และทหารช่าง

4-15 พ.ค.59 เรียน 4 วิชา คือ  ทหารปืนใหญ่ ทหารแพทย์ ทหารขนส่ง และทหารพลาธิการ
11-20 พ.ค...

Read the rest of this topic
(96 words)
 
Picture of Admin User
วิชาเรียน ห้วงวันที่ 18-24 พ.ค. 59
by Admin User - Wednesday, 18 May 2016, 1:07 PM