ข่าวและประกาศ

Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศด่วน
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 26 May 2016, 3:59 PM
 

แจ้งเตือน เนื่องจากมีผู้ไม่เข้าสอบตามเวลาเพิ่มขึ้น จึงแจ้งให้ทราบดังนี้ 

ผู้ที่ขาดสอบ  ถึงแม้จะมีการสอบชดเชยก็ตาม แต่จะส่งผล ต่อเกรด ที่ได้รับด้วย

 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศผู้ไม่เข้าเรียนและเข้าสอบ ในสัปดาห์ที่3
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Wednesday, 25 May 2016, 3:48 PM
 

วิชาการจัดกองทัพบก ไม่เข้าเรียน ร.ท.พิมล ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.คนกริช และร.ท.กฤตวัฒน์

วิชาการปฏิบัติการร่วมผสม  ไม่เข้าเรียน -  ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.วุฒิชัย และร.ท.กฤตวัฒน์

วิชาการจัดการฝึก ไม่เข้าเรียน ร.ท.พิมล ไม่เข้าสอบ ร.ท.พิมล , ร.ท.ณัชร , ร.ท.คนกริช และร.ท.กฤตวั...

Read the rest of this topic
(106 words)
 
Picture of Admin User
วิชาเรียนในห้วง 25 - 31 พ.ค.29
by Admin User - Wednesday, 25 May 2016, 2:16 PM
 

 - อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 10 3 - พ.ท.สุทธิสาร แกวเกตุ (เปิดห้วงแรกไปแล้ว)

 - ภาษาอังกฤษทางทหาร 14 4 - พ.ต.หญิง อโณทัย สินธุวงศานนท  (ยังไม่เปิดให้สอบ) 

 - การสงกําลังและซอมบํารุงสาย ส. 10 3 - พ.ท.พูลศักดิ์ กลิ่นโสภณ (ยังไม่เปิดให้สอบ)

 

Read the rest of this topic
(60 words)
 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศรายชื่อผู้ไม่เข้าเรียนและเข้าสอบ ในสัปดาห์ที่1และ2
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 19 May 2016, 3:32 PM
 
วิชาทหารราบ  เรียนและสอบครบ

วิชาทหารม้าและทหารช่าง  ร.ท.กฤตวัฒน์ สุพรรณนพ

วิชาทหารปืนใหญ่และทหารแพทย์  เรียนและสอบครบ

วิชาทหารขนส่งและพลาธิการ  ไม่เข้าสอบ ร.ท.สงกรานต์ มังกรทอง

 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศแจ้งให้ทราบ
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Thursday, 19 May 2016, 12:45 PM
 

ตารางสอนและสอบ

18-24 พ.ค.59 เรียน 3 วิชา คือ 

     1.อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
     2.การภาพวิดีโอและระบบเสียง  
     3.กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทบ.

2-10 พ.ค.59 เรียน 3 วิชา คือ  ทหารราบ ทหารม้า และทหารช่าง

4-15 พ.ค.59 เรียน 4 วิชา คือ  ทหารปืนใหญ่ ทหารแพทย์ ทหารขนส่ง และทหารพลาธิการ
11-20 พ.ค...

Read the rest of this topic
(96 words)
 
Picture of Admin User
วิชาเรียน ห้วงวันที่ 18-24 พ.ค. 59
by Admin User - Wednesday, 18 May 2016, 1:07 PM
 
Picture of พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี
ประกาศด่วน
by พ.อ.อธิกร เอกชัยฤดี - Tuesday, 17 May 2016, 2:22 PM
 

เน้นย้ำ  ให้ นทน.ทุกนาย เข้าเรียนและเข้าสอบให้ตรงตามช่วงเวลาที่กำหนด ดังนั้น จะต้องตรวจสอบเวลาเข้าเรียนและเข้าสอบ ด้วย เพราะต่อไป จะไม่มีการขยายเวลาอีก